مقاومت الکتریکی

مقاومت، المان هادی دو پایه ای است که در برابر عبور جریان الکتریکی از خود مقاومت نشان می دهد و ولتاژ دو سر آن با مقدار جریان عبوری از آن تغییر می کند.

هر هادی الکتریکی در برابر عبور جریان از خود مقاومت نشان می دهد. این مقاومت باعث می شود که جریان عبوری از هادی محدود شود، با تغییر مقدار مقاومت در مسیر یک مدار می توان جریان کل مدار را کنترل نمود. مقدار مقاومت هادی ها به جنس، طول و سطح مقطع هادی بستگی دارد که آن را با واحد اهم می سنجند. نماد مقاومت در الکترونیک حرف R می باشد که ابتدای کلمه Resistor می باشد.

کربن با عبور جریان از خود مقاومت نشان می دهد، بنابراین در ساخت این مقاومت از پودر کربن (گرافیت)، صمغ و مواد مقاوم استفاده می شود. مزیت های این مقاومت ارزان بودن، کوچک بودن و امکان ساخت تا مقاومت های بسیار بالا می باشد و از معایب آن داشتن ضریب حرارتی بالا و تولید اغتشاش زیاد و ثبات کم می باشد.

انواع مختلف مقاومت ها:

1- مقاومت های ثابت که شامل مقاومت های: کربنی، لایه ای و سیمی می باشد

2- مقاومت های متغیر که شامل مقاومت های: قابل تنظیم (پتانسیومتر و رئوستا) و وابسته (وابسته به نور و وابسته به دما)

دو روش برای اندازه گیری مقاومت وجود دارد. در روش اول از دستگاه اهم متر یا مولتی متر استفاده می شود. دو پراپ اهم متر را بر روی دو پایه مقاوت قرار داده و مقدار مقاومت را می خوانیم. روش دوم استفاده از خطوط رنگی بر روی مقاومت می باشد که با استفاده از یک فرمول ساده و کدهای مربوط به خطوط رنگی مقدار مقاومت را محاسبه می کنیم.

 

تاریخ انتشار   :