مدرسه مجازی نادکو

آموزش های مجازی دانش آموزی

 

 

 

آموزش رایگان ساخت ربات تعقیب نور

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم